Zasady adopcji zwierząt ze Schroniska

Adopcja może być dokonana tylko osobiście, przez konkretną, dorosłą osobę.

Adoptujący musi zgłosić się po zwierzę osobiście, przedstawić dokument tożsamości, uzupełnić ankietę przedadopcyjną, a w chwili adopcji zwierzęcia musi podpisać umowę adopcyjną.

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Częstochowie zastrzega sobie prawo do kontroli warunków bytowych zwierząt w nowych domach, a także w do sprawdzenia ich przed adopcją.

Dane osobowe osób adoptujących są chronione, tzn. można je udostępniać osobom trzecim tylko w celach i na zasadach przewidzianych prawem.

Właściciele odnajdujący swoje zwierzęta w Schronisku są zobowiązani do  okazania książeczki zdrowia zwierzęcia lub inny dokument świadczący o własności zwierzęcia. Odbierając zwierzę ze Schroniska powinno pokryć się koszty jego pobytu w formie darowizny. Każda osoba odbierająca zwierzę i wpłacająca darowiznę otrzymuje pokwitowanie.

Jeżeli jesteś zdecydowany na to, aby przygarnąć jednego z naszych zwierzaków, wybierając się do Schroniska zabierz ze sobą smycz, obrożę lub transporter, ponieważ nie prowadzimy sprzedaży tych akcesoriów. Jednocześnie informujemy, że nie wydajemy zwierząt do adopcji bez w/w akcesoriów. Nowy Opiekun musi zapewnić bezpieczny transport zwierzęcia do domu.

Po wcześniejszym umówieniu się istnieje możliwość odbycia spacerów zapoznawczych.

Nie prowadzimy rezerwacji na zwierzęta.
Nie wydajemy psów na łańcuch!

Każda osoba, która chce zaadoptować zwierzę z naszego Schroniska musi spełnić warunki, które są zawarte w poniższym zobowiązaniu:

Zobowiązanie Adoptującego:

Zabierając zwierzę pod swój dach jestem świadomy/a ciążącej na mnie odpowiedzialności za jego życie i zdrowie. Oświadczam, że zwierzę odebrane ze Schroniska będzie dobrze traktowane przez wszystkich domowników, otoczę go właściwą opieką, zapewnię mu odpowiednie, racjonalne wyżywienie i zawsze świeżą wodę do picia. Zobowiązuję się nie wypuszczać zwierzęcia z domu bez opieki. Zwierzę będzie wyprowadzane na spacery na smyczy. Zobowiązuje się do zabezpieczenia mojej posesji tak, aby zwierzę nie miało możliwości wydostania się na zewnątrz bez mojej kontroli nad nim. Zapewnię mu właściwe warunki bytowania (kojec, ocieploną budę, wybieg, miski, legowisko, dla kota dodatkowo kuwetę, drapak, itp.), pies nie będzie przetrzymywany na łańcuchu. Adoptując kota zabezpieczę odpowiednio okna i balkon chroniąc go przed wypadnięciem. W przypadku choroby zobowiązuję się zapewnić zwierzęciu pomoc lekarską. Z pełną świadomością zobowiązuję się również, że nie dopuszczę do rozmnażania zwierzęcia stosując w tym celu wszelkie możliwe dozwolone środki i sposoby. W przypadku adopcji zwierzęcia poniżej 6 miesiąca życia zobowiązuje się do sterylizacji na swój koszt. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów i obowiązków jakie nakładają na właścicieli zwierząt lokalne władze tj. rejestracja zwierzęcia we właściwym urzędzie, a także przestrzeganie terminów szczepień ochronnych oraz odrobaczania. W przypadku zaginięcia zwierzęcia niezwłocznie powiadomię o tym Schronisko. Oświadczam, że jest mi wiadome, że zwierzę nie może być przekazane osobom trzecim, a Schronisko zostanie bezzwłocznie poinformowane o każdej zmianie mojego adresu zamieszkania. Jeżeli zwierzę nie spełni moich oczekiwań, oświadczam, że nie porzucę go, tylko odprowadzę do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie przy ul. Gilowej 44/46 na własny koszt i z zachowaniem przy tym wszystkich procedur związanych z oddaniem zwierzęcia.